Skontaktuj się ze mną!
Obserwuj mnie!

ROZDZIAŁ I

 I. DEFINICJE pojęć użytych w regulaminie

  1. Sprzedający – rozumie się przez to Kinga Wittenbeck z siedzibą w NYC 1966 1st Ave 9M z numerem EIN 93-2489989 e-mail: kontakt@wittalna.pl, prowadzącą gospodarczą działalność zarejestrowaną.
  2. Zamówienie – złożenie oświadczenia woli przez Klienta zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej, stanowiące ofertę zawarcia umowy.
  3. Strona – strona w Sklepie internetowym, na której przedstawione są informacje na temat produktów.
  4. Klient – osoba fizyczna lub prawna dokonująca zakupów w Sklepie internetowym posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
  5. Sklep – rozumie się przez to sklep internetowy prowadzony przez Sprzedającego, działający pod adresem: https://wittalna.pl/index.php/sklep
  6. Towar lub Usługa – rozumie się przez to wszystkie produkty oferowane przez Sprzedającego w ramach Sklepu do sprzedaży.
  7. Cena – rozumie się przez to cenę brutto Towaru umieszczoną obok informacji o Towarze lub Usługi, nie uwzględniającą kosztów dostarczenia Towaru.
  8. Zamówienie – rozumie się przez to ofertę skierowaną do Sprzedającego przez Klienta w formie elektronicznej zgodnej z postanowieniami niniejszego Regulaminu, dotyczącej nabycia Towaru na zasadach i w formie wskazanej w niniejszym Regulaminie;
  9. Dane osobowe – dane osobowe w rozumieniu Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
  10. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy.
  11. Godziny robocze – godziny od 8:00 do 17:00 w Dniach Roboczych.
  12. Koszty dostarczenia Towaru – rozumie się przez to koszty poniesione przez Sprzedającego niezbędne do dostarczenia Towaru Klientowi zgodnie z Zamówieniem.
  13. Konto – konto założone dla Zamawiającego w Serwisie w wyniku procesu rejestracji;
  14. Serwis – witryna internetowa Sklepu Sprzedającego;
  15. Regulamin – niniejszy regulamin określający warunki korzystania z Serwisu;

Sklep prowadzi sprzedaż towarów i usług za pośrednictwem sieci Internet. Niniejszy regulamin stanowi integralną część umowy sprzedaży zawartej na podstawie złożonego Zamówienia.

Zamieszczona na stronie informacja o produktach wraz z ceną nie stanowi oferty w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do składania ofert.

ROZDZIAŁ II

POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. Informacje o Sklepie

  1. Sklep Internetowy Wittalna.pl działa pod adresem https://wittalna.pl/index.php/sklep i jest prowadzony przez Sprzedającego.
  2. Regulamin określa wyłącznie zasady zawierania i wykonania umów sprzedaży zawieranych w Sklepie.

II. Rejestracja

  1. Złożenie Zamówienia i zakup Towaru lub Usługi jest możliwy po dokonaniu rejestracji.
  2. W celu dokonania rejestracji Zamawiający obowiązany jest poprawnie wypełnić formularz rejestracyjny znajdujący się w Serwisie, wskazać unikalny login i hasło, dzięki którym możliwe będzie logowanie się do Konta.
  3. W ramach rejestracji Konta Zamawiający może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, dokonuje akceptacji niniejszego Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę Danych osobowych w celu dokonania zakupu.
  4. Poprzez wypełnienie i akceptację formularza rejestracyjnego Zamawiający wyraża zgodę na zawarte w Regulaminie warunki dokonywania Zamówień.

III. Zamówienie

  1. Złożenie Zamówienia w Sklepie możliwe jest bez konieczności zakładania Konta.
  2. Złożenie Zamówienia możliwe jest 24 godziny na dobę w każdy dzień tygodnia.
  3. Realizacja Zamówienia – jeżeli nie dotyczy towaru do pobrania – odbywa się w Godzinach Roboczych w Dniach Roboczych.
  4. Sprzedawca dopuszcza wyznaczenie innych Dni Roboczych, w których Zamówienia nie będą realizowane po uprzedniej informacji umieszczonej w Serwisie.
  5. Po wybraniu Towarów lub Usług Zamawiający umieszcza je w wirtualnym koszyku, zgodnie z instrukcją obsługi zamieszczoną w Serwisie. Przez cały czas trwania zakupów Zamawiający ma możliwość przeglądania zawartości swojego koszyka.
  6. W formularzu Zamówienia Zamawiający wskazuje obowiązkowo dane oznaczone jako dane obligatoryjne oraz może dodatkowo wskazać inne dane, nieoznaczone jako dane obligatoryjne.
  7. Warunkiem koniecznym do złożenia Zamówienia jest poprawne wypełnienie pól formularza Zamówienia oraz potwierdzenie Zamówienia zgodnie z instrukcją obsługi zamieszczoną w Serwisie jak i akceptacja Regulaminu Sklepu w wersji obowiązującej podczas składania Zamówienia.
  8. Regulamin w wersji obowiązującej podczas składania Zamówienia stanowi integralną część umowy sprzedaży.
  9. Akceptacja Zamówienia przez Sprzedawcę następuje przez przesłanie do Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji wskazujące numer Zamówienia, zamówiony Towar, Cenę jednostkową i zbiorczą Towaru, Koszty dostarczenia Towaru i adres dostawy Towaru. Akceptacja Zamówienia jest równoznaczna z przyjęciem przez Sprzedającego złożonej przez Zamawiającego oferty.
  10. Zamówienia realizowane są wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

IV. Umowa

  1. W przypadku zakupu Usługi, Złożenie i opłacenie Zamówienia przez Zamawiającego nie oznacza zawarcia ze Sprzedającym umowy sprzedaży.
  2. W przypadku zakupu Towaru w wersji cyfrowej, Złożenie i opłacenie Zamówienia za pomocą systemu szybkiej płatności online przez Zamawiającego oznacza zawarcia ze Sprzedającym umowy sprzedaży.
  3. Składając Zamówienie Zamawiający składa Sprzedającemu ofertę zakupu Usługi objętego Zamówieniem.
  4. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili dojścia do Zamawiającego oświadczenia Sprzedającego o akceptacji złożonej przez Zamawiającego oferty zakupu Towaru lub Usługi objętego Zamówieniem.
  5. Sprzedawca zobowiązuje się w ramach zawartej w wyżej wskazany sposób umowy sprzedaży do realizacji Zamówienia zgodnie z treścią Zamówienia wskazanego Zamawiającemu w akceptacji Zamówienia.
  6. Własność Towaru lub Usługi przechodzi na Zamawiającego w chwili zapłaty Ceny Towaru + VAT zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
  7. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty oznaczonej przez Sprzedawcę Ceny + VAT wraz z Kosztami dostarczenia Towaru oraz odbioru Towaru.
  8. W przypadku braku wpłaty na rachunek bankowy Sprzedającego kwoty Ceny Zamówienia + VAT i Kosztów dostarczenia Towaru lub Usługi w terminie do 5 dni kalendarzowych Sprzedający nie zrealizuje Zamówienia i odstąpi od Zamówienia.

V. Dostępność Towaru lub Usługi

  1. Informacje o orientacyjnej dostępności Towaru lub Usługi dostępne są przy jego opisie i nie wiążą Sprzedającego.
  2. W przypadku, gdy Sprzedający nie jest w stanie zrealizować Zamówienia w terminie wskazanym w Serwisie, Zamawiający informowany jest niezwłocznie o tym fakcie drogą mailową. Zamawiający ma wówczas prawo w ciągu 2 dni od dnia zaksięgowania środków na koncie Sprzedającego:

           –  wydłużyć czas realizacji Zamówienia

           –  anulować Zamówienie w całości.

VI. Ceny

  1. Ceny Towarów i Usług podane na stronie internetowej Sklepu są wyrażone w złotych polskich i są cenami brutto.
  2. Ceny nie uwzględniają Kosztów dostarczenia Towaru.
  3. Wysokość Cen w Cenniku jest wiążąca i nie może być przedmiotem negocjacji.
  4. Opłata za Zamówienie obejmuje zapłatę 100% kwoty Ceny + Kosztów dostarczenia Towaru.

VII. Metody płatności

  1. Zamawiający ma do wyboru następujące formy płatności:
    1. Płatność za pomocą szybkich płatności online – dostarczaną przez serwis hotpay.pl
  2. Zamawiający zobowiązany jest dokonać zapłaty Ceny Zamówienia +VAT i Kosztów dostarczenia Towaru w terminie do 5 (słownie: pięciu) dni kalendarzowych od momentu otrzymania przez Zamawiającego Akceptacji Zamówienia przez Sprzedawcę.
  3. W przypadku wyboru metody płatności szybkich przelewów online hotpay.pl – Zamówienie jest przekazywane do realizacji natychmiast po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji o pozytywnym zakończeniem transakcji.

VIII. Potwierdzenie zakupu

  1. Każda otrzymana wpłata będzie dokumentowana paragonem.
  2. Paragon lub Faktura wystawiony będzie zgodnie z informacjami podanymi w formularzu Zamówienia.
  3. Dane do Faktury, należy podać podczas składania Zamówienia. Podanie danych do faktury w późniejszym terminie, nie może być podstawą do wystawienia Faktury (USTAWA z dnia 4 lipca 2019 r.)
  4. Składając Zamówienie w Sklepie oraz podanie danych do Faktury przed złożeniem Zamówienia, Zamawiający upoważnia Sprzedającego do wystawienia faktury bez podpisu Zamawiającego.

IX. Wymagania techniczne

  1. Sklep działa na komputerach stacjonarnych, laptopach z zainstalowanymi systemami operacyjnymi :
    1. Windows
    2. Mac OS
    3. Linux
  2. Sklep działa na telefonach komórkowych z zainstalowanymi systemami operacyjnymi
    1. Android
    2. iOS
  3. Do działania sklepu potrzebny jest procesor o minimalnym taktowaniu 1GHz oraz pamięci min. 512 RAM

ROZDZIAŁ III

REKLAMACJA TOWARU

  1. Wady Towaru zakupionego od Sprzedającego Zamawiający zgłasza poprzez sporządzenie i przesłanie zgłoszenia reklamacyjnego.
  2. Zgłoszenie reklamacyjne winne zostać złożone Sprzedającemu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@wittalna.pl.
  3. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać pełne dane Zamawiającego: adres, numer Zamówienia, nr Faktury / paragon (z dnia – podać datę wystawienia) oraz dołączyć dokładny opis wady Towaru, a także kontakt telefoniczny bądź adres poczty elektronicznej.
  4. Reklamacje nie zawierające powyższych dokumentów nie będą realizowane do czasu ich dostarczenia pocztą elektroniczną na adres właściwy dla zgłaszania reklamacji.
  5. Reklamacje rozpatrywane są nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Sprzedającego. O rozstrzygnięciu reklamacji Kupujący zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej.
  6. Koszt wysyłki reklamowanego Towaru do Sprzedającego ponosi Zamawiający, w razie uwzględnienia reklamacji przesyłka zwrotna zostanie opłacona przez Sprzedającego. Sposób i termin wysyłki zostanie wskazany po rozpatrzeniu reklamacji.
  7. Sprzedawca nie przyjmuje zwrotów zakupionych wersji elektronicznych Towarów.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

  1. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeśli składające się̨ na nie Towary lub Usługi nie zostały jeszcze dostarczone – w terminie do 14 (czternastu) dni kalendarzowych chwili dojścia do Zamawiającego oświadczenia Sprzedającego o akceptacji złożonej przez Zamawiającego oferty zakupu Towaru lub Usługi objętego Zamówieniem.
  2. Zamawiający, który chce skorzystać́ z prawa odstąpienia od umowy, powinien poinformować́ Sprzedającego o swojej decyzji przesyłając wypełniony wzór odstąpienia od umowy dostępny pod adresem https://wittalna.pl/index.php/wzor-formularza-odstapienia-od-umowy/, na adres email kontakt@wittalna.pl
  3. Odstąpienie od umowy nie dotyczy cyfrowych wersji Towarów, które zostały pobrane przez Zamawiającego. Wszystkie pobrania są rejestrowane w systemie sklepu internetowego.

ROZDZIAŁ IV

DANE OSOBOWE

  1. Podanie Danych osobowych przez Zamawiającego jest dobrowolne.
  2. Logując się do Sklepu Zamawiający wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z rejestracją w Sklepie, w celu realizacji zamówień, a także zawieraniem i realizacją umów sprzedaży w Sklepie.
  3. Administratorem Danych osobowych jest Sprzedający.
  4. Dane osobowe obejmujące imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres dostawy, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, będą przetwarzane wyłącznie w celu
    1. realizacji Zamówienia
    2. zamieszczenia Zamawiającego w bazie Zamawiających
    3. założenia i utrzymania Konta Zamawiającego
  5. Dane osobowe Zamawiających, którzy wyrazili na to zgodę, będą przetwarzane w celu przekazywania im drogą elektroniczną informacji handlowych dotyczących oferty Sklepu.
  6. Zamawiający mają prawo dostępu do treści swoich Danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania  ich usunięcia.
  7. Powierzone Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

ROZDZIAŁ V

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAJĄCEGO

  1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z:
    1. braku możliwości dostępu do Sklepu wynikającego z przyczyn od Sprzedającego niezależnych;
    2. siły wyższej;
    3. niewłaściwego korzystania z Serwisu przez Zamawiającego;
    4. krótkiej przerwy technicznej w funkcjonowaniu Serwisu w przypadku planowanej, bieżącej obsługi serwera oraz oprogramowania Serwisu.
  2. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego lub niezgodnego z Regulaminem dokonania Zamówienia przez Zamawiającego, błędnych danych wskazanych w formularzu rejestracyjnym, całkowitą odpowiedzialność ponosi Zamawiający.
  3. O każdorazowej zmianie adresu poczty elektronicznej Zamawiający, który się nim posługuje w komunikacji ze Sprzedającym, ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Sprzedającego. W przypadku likwidacji lub zmiany adresu poczty elektronicznej Zamawiający jest obowiązany zapewnić przekierowanie przychodzących na stary adres wiadomości na nowy adres tak, aby otrzymywać korespondencję wysyłaną również na stary adres. W braku dopełnienia tych obowiązków Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikłą z braku zapoznania się przez Zamawiającego z treścią wiadomości.
  4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi, ani za utratę korzyści, jakie Zamawiający mógłby odnieść gdyby mu szkody nie wyrządzono. Całkowita odpowiedzialność Sprzedającego ze wszystkich tytułów nie może przekroczyć kwoty wartości Zamówienia w związku, z którym powstała szkoda.

ROZDZIAŁ VI

DOSTĘPNOŚĆ I ZMIANY REGULAMINU

  1. Regulamin jest stale dostępny na stronie Sklepu.
  2. Złożenie Zamówienia oznacza akceptację Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia Zamówienia.
  3. Sprzedający jest uprawniony do zmiany Regulaminu w każdym czasie, przy czym zmiana Regulaminu staje się skuteczna w stosunku do Zamówień złożonych po umieszczeniu na stronie Sklepu nowego brzmienia Regulaminu.

ROZDZIAŁ VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.
  2. Niniejszy Regulamin dostępny jest w Serwisie. Każdy ma możliwość samodzielnego dostępu i zapoznania się z treścią Regulaminu.
  3. Wszelkie spory wynikłe z tytułu zawarcia, wykonywania i rozwiązania zawartej na mocy Regulaminu umowy sprzedaży bądź innych, Sprzedający oraz Zamawiający – w braku porozumienia – skierują do rozstrzygnięcia Sądowi miejscowo właściwemu dla siedziby Sprzedającego.
  4. Zakazane jest dostarczanie przez Zamawiającego jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym.
  5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 11.08.2020 r.
  6. Sklep zastrzega sobie prawo do:
    1. wycofania poszczególnych Towarów i Usług ze Sklepu,
    2. zmiany Cen oraz ilości Towarów i Usług w Sklepie,
    3. wprowadzania nowych Towarów i Usług w Sklepie,
    4. przeprowadzania zmian i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres e-mail:   kontakt@wittalna.pl